REGULAMIN

ZAPOZNAJ SIĘ Z PODSTAWOWYMI ZASADAMI

 1. Wstęp
  1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia.
  2. Właścicielem marki Proton, domeny www.proton-stroje.pl oraz usług świadczonych w imieniu Proton, jest firma Proton Tomasz Burdziński i Paweł Antczak spółka jawna z siedzibą przy ul. Szkółkarskiej 47 w Suchym Lesie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000744565, posiadająca numer NIP 9721293126
  3. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.proton-stroje.pl, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  4. Definicje:
   1. Produkt – rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży przez firmę Proton,
   2. Regulamin – niniejszy regulamin,
   3. Proton – sprzedawca – Proton Tomasz Burdziński i Paweł Antczak spółka jawna z siedzibą przy ul. Szkółkarskiej 47 w Suchym Lesie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000744565, posiadająca numer NIP 9721293126
   4. Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną,
   5. Zapytanie – rozmowa telefoniczna nawiązana z inicjatywy Klienta lub wiadomość email przesłana przez Klienta na adresy elektroniczne w domenie @proton-stroje.pl
   6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu firmy Proton,
   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem maila z zamówieniem wysłanego na adresy pocztowe w domenie @proton-stroje.pl,
  5. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Proton polegają na:
   1. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia,
   2. kontaktowaniu się z Klientem w sprawie realizacji jego zamówienia,
   3. informowaniu Klienta o postępach w realizacji zamówienia,
   4. składaniu zamówień na usługi kurierskie w celu dostarczenia zamówionych Produktów.
 2. Zasady przesyłania wycen
  1. Wszystkie wyceny w imieniu firmy Proton są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie @proton-stroje.pl>/li>
  2. Proton dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług firmy Proton. Nadesłana wycena ważna jest przez okres 7 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania. Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
  3. Proton zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny klient musi zostać poinformowany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.
 3. Warunki składania zamówień
  1. Klientami Proton mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyposażonych w zdolność do czynności prawnych.
  2. Do realizacji zamówienia pracownik firmy Proton przystąpi wówczas gdy:
   1. Klient prześle wiadomość e-mail, złoży zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (m.in. wypisaną rozmiarówką, wybraną odzieżą wraz z krojami, kolorystyką) oraz zaakceptuje projekt przesłany do niego w wersji elektronicznej
   2. Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie i zostanie ona zaksięgowana na koncie Proton. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest nie możliwe.
  3. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 3.2
  4. Proton nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienie realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 5 dni robocze.
  5. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Proton w formie wiadomości e-mail.
  6. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5 niniejszego paragrafu.
  7. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia,
  8. Dostawa zamówionych towarów lub usług odbywa się poprzez firmy kurierskie, będące stroną trzecią. Firma kurierska zastrzega sobie prawo dostarczenia przesyłki na trzeci dzień roboczy od momentu jej nadania przez Proton, jednak w większości przypadków przesyłki dostarczane są na drugi dzień roboczy od momentu nadania. Nie dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku wybrania dodatkowych płatnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa do godziny 12.00, dostawa na sobotę), firma kurierska zastrzega sobie prawo ich nie zrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjęciu dyspozycji. W przypadku nie zrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wyłącznie prawo do zwrotu kosztów dodatkowej opcji, bez możliwości żądania odszkodowania lub składania reklamacji. Prosimy o uwzględnieniu powyższego podczas dokonywania zakupu.
  9. W przypadku odbioru osobistego Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu wyznaczonego czasu będą odsyłane na koszt klienta, na adres z faktury VAT.
  10. Klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskiej oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje Proton, celem wykonania nadruku lub haftu. Proton nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe.
  11. Produkty firmy Proton są rzeczami prefabrykowanymi i zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Klientom nie przysługuje prawo na zwrot towaru i odzyskanie kosztów.
  12. Faktury pro forma, paragony jak i faktury VAT wysyłane są drogą poczty elektronicznej na wskazany przez klienta adres.
  13. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
 4. Zasady składania reklamacji
  1. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w aspekcie niepoprawnie wykonanego zamówienia w ciągu 14-stu dni od odebrania towaru. W celu złożenia reklamacji należy wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@proton-stroje.pl. W wiadomości musi znaleźć się pełny opis reklamowanego towaru wraz z dokładnym opisem czego dotyczy reklamacja oraz zdjęciami dokumentującymi niepoprawnie wykonane zamówienie.
  2. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli:
   1. odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%.
   2. składnia elementów graficznych produktu nie jest zgodna z elementami przedstawionymi na zaakceptowanym projekcie o ile nie dotyczy to rozmiaru produktu wybranego przez klienta.

   Powyższe obostrzenia wynikają ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.

  3. Odpowiedź na reklamacje Klienta zostanie wysłana w ciągu 7 dni roboczych.
  4. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Działu Obsługi Klienta.
  5. Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzoną odzież reklamową. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.
  6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Działu Obsługi Klienta wykonana zostanie naprawa reklamowanego towaru, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, warunki rekompensaty zostaną ustalone indywidualnie. (rabat lub zwrot poniesionych kosztów przez klienta).
 5. Ochrona danych osobowych
  1. Klient, składając zapytanie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Proton, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO).
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Proton wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.5 niniejszego Regulaminu.
  3. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy firmy Proton.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności dostępnym na stronie internetowej www.proton-stroje.pl
 6. Ochrona praw autorskich
  1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie www.proton-stroje.pl są własnością Proton lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
  2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie www.proton-stroje.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Proton lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
  3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.proton-stroje.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
  4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Proton lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Przed złożeniem zapytania Klient proszony jest o zapoznanie się z powyższą treścią Regulaminu. Złożenie zapytania w firmie Proton oznacza akceptację regulaminu przez Klienta.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: www.proton-stroje.pl/regulamin.html . Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Proton, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach roboczych od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
  3. O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: www.proton-stroje.pl/regulamin.html gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu.
  4. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Poznaniu, według siedziby Proton.